Avís legal

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 30374
foli 0210 Secció General, fulla número 174398.

  • Ainacar no es fa responsable de la informació o continguts que es puguin obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de Ainacar
  • Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de Ainacar
    Aquestes imatges o textos, total o parcialment, no podran ésser reproduides, duplicades, copiades o comercialitzades sense el consentiment exprés i per escrit de Ainacar L'incompliment d'aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

Política de privacitat (LOPD)

Ainacar realitzarà un estricte compliment respecte a la normativa vigent en cada moment sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

AINACAR - Tel.: 902-022-001 - Email: Horari: Dill a Div 8h - 19h Dis 9h - 13h LLoguer de vehicles industrials