Condicions

Les condicions generals de lloguer es troben a les nostres oficines a la seva disposició, i inclouen les tarifes que podran ser modificades sense previ avís. La Franquícia es cobrarà en cas de desperfectes o sinistres. L'arrendatari accepta les condicions del contracte pel pagament mitjançant tarja de crèdit o qualsevol altre sistema bancari.

 • L’ARRENDADOR lloga a l’ARRENDATARI, circumstàncies personals del qual figuren en cada Contracte de Lloguer, i aquest accepta i rep el Vehicle i accessoris senyalats al mateix.
 • L’edat mínima per a conduir els nostres vehicles és de 23 anys, amb un mínim de 2 anys d’antiguitat al permís de conduir. Aquest ha de ser vàlid al territori espanyol i estar en vigor.
 • L'arrendatari és el responsable del pagament de totes les multes ocasionades per infraccions de trànsit, o per no complir les normes d’estacionament establertes pels diferents ajuntaments, és responsable també de qualsevol robatori que s’efectuï al vehicle. Tant l’arrendatari com els ocupants del vehicle s’acullen a les condicions de l’assegurança que el vehicle tingui vigent en aquell moment.
 • La durada del Contracte és la pactada a les condiciones particulars, essent 1 dia complert ( 24 hores ) el temps mínim de facturació. La data de sortida y la data prevista de devolució són d’obligatori compliment para ambdues parts. En cas que l’ARRENDATARI, per pròpia decisió, iniciï amb retràs o finalitzi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.
 • En cas que l’ARRENDATARI decideixi prorrogar el Contracte de Lloguer, haurà de personar-se a l’oficina a la qual el vehicle fou llogat, a l’objecte de procedir a la renovació del Contracte. Un cop arribada la data de devolució, es considera aquest caducat, amb les responsabilitats que són inherents.
 • En cas de rescissió del Contracte, per l’incompliment de l’ARRENDATARI, per accident o per avaria, l’ARRENDATARI faculta expressament a l’ARRENDADOR per a què pugui retirar el vehicle on es trobi, corrent l’ARRENDATARI amb les despeses que ocasioni la seva retirada. Es obligació de l’ARRENDADOR notificar a l’ARRENDATARI el dia i hora en què el vehicle entra a la base, i en el seu cas indicar el taller en el qual es trobi, a objecte de que l’ARRENDATARI pugui realitzar les comprovacions oportunes.
 • L’ARRENDATARI en el moment de fer l’entrega del vehicle ho fa havent extret del vehicle tot tipus d’objectes personals, no essent responsabilitat de l’ARRENDADOR cap reclamació referent a possibles béns personals que s’hagueren deixat al vehicle, una vegada firmada la conformitat del lliurament del vehicle per ambdues parts.
 • La responsabilitat fixada al Contracte de Lloguer, serà retornada a l’ARRENDATARI al moment de la finalització del Contracte, prèvia revisió de l’estat del vehicle. En cap cas la fiança podrà servir per a la prolongació del lloguer.
 • En cas què el vehicle pateixi algun dany no cobert per l’assegurança l’import es descomptarà de la responsabilitat i la quantitat restant que resulti una vegada esgotada la mateixa, l’ARRENDATARI queda obligat i es compromet al seu reintegrament a l’ARRENDADOR en un termini màxim de 10 dies naturals.
 • L’ARRENDATARI es compromet a que el VEHICLE no s’utilitzi:
   • Per al transport a títol onerós de passatgers, qualsevol que sigui la classe de remuneració escollida o transportar un número superior de passatgers al de les places autoritzades.
   • Per a remolcar qualsevol vehicle.
   • Per a participar en competicions programades o espontànies.
   • Per qualsevol persona que no es trobi en condiciones físiques deficients, ja sigui por ingestió d’alcohol o drogues, per patir malaltia o qualsevol circumstància que disminueixi la seva capacitat normal.
   • Amb finalitats il·lícites.
   • Qualsevol altre ús que representi un perill cert per a l’ARRENDATARI i el vehicle.
   • L’ARRENDATARI no podrà modificar, ni variar, las característiques tècniques del vehicle.
   • Per qualsevol persona no autoritzada al present contracte de lloguer.
   • Per al transport de mercaderies, si el pes d’aquestes excedeix el màxim autoritzat a la fitxa tècnica del vehicle.
 • L’ARRENDATARI reconeix que ha rebut el VEHICLE en perfecte estat de marxa. Els cinc pneumàtics estan en bon estat. En cas de deteriorament de qualsevol d’ells, l’ARRENDATARI es compromet a substituir-lo immediatament a càrrec seu per un pneumàtic d’iguals característiques i estat d’ús. Els desperfectes ocasionats a llandes, embellidors de roda i interior del vehicle serà a càrrec de l’ARRENDATARI. Els comptadors de quilometratge, no es podran manipular. De no funcionar correctament per avaria o manipulació, és obligació informar-ho immediatament per a la seva reparació. En cas contrari l’ARRENDADOR queda autoritzat a facturar a l’ARRENDATARI 500Km per dia de lloguer.
 • L’ARRENDATARI accepta pagar les despeses ocasionades per pèrdua, sostracció o mal ús d’accessoris, eines, pneumàtics de recanvi i bateria. Només la devolució del cotxe en perfecte estat d’ús i planxa a l’ARRENDADOR al mateix lloc de recollida en dies i horari obert al públic (*) tanca el present contracte d’arrendament.
 • Aquelles Empreses Arrendatàries que no comuniquin el nom del conductor del vehicle, accepten expressament la responsabilitat de quantes incidències, danys i perjudicis s’ocasionin al vehicle durant la vigència del present Contracte de Lloguer.
 • L’ARRENDATARI es compromet a:
   • Informar a l’ARRENDADOR en un termini màxim de 12 hores, de qualsevol accident, avaria, robatori o incendi, així com a les autoritats de la Policia de tot dany corporal, robatori o furt del vehicle, prenent les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo.
   • Fer constar a la seva declaració les circumstàncies de: lloc, data i hora de l’accident, nom i adreça de testimonis, nom i adreça del propietari del vehicle contrari, la seva matrícula i Companyia Asseguradora, així com el número de pòlissa.
   • Unir a aquesta declaració qualsevol informe de Policia, Guàrdia Civil o Jutjat, si s’escau.
   • No discutir en cap cas la responsabilitat ni transigir amb tercers respecte a l’accident.
   • L’assegurança s’estén únicament a la durada del lloguer establert al present Contracte. Després de la data de finalització del contracte l’ ARRENDADOR declina qualsevol responsabilitat per accidents i danys que l’ARRENDATARI pugui causar, dels quals ell serà l’únic responsable. La importància d’aquest apartat estableix vincle amb l’apartat nº 3.
   • L’assegurança només cobreix a conductors autoritzats, que estiguin en possessió del permís de conduir vàlid i vigent, amb una antiguitat mínima de 2 anys. Per a menors de 23 anys el valor de la responsabilitat serà el triple de la normal aplicada. Quan el conductor actuï de mala fe o no es trobi en condicions normals, per ingesta d’alcohol, drogues o altra causa l’ARRENDATARI serà l’únic responsable dels perjudicis que pugui ocasionar a l’ARRENDADOR.
 • El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix l’ARRENDADOR. En cas que el vehicle quedi immobilitzat per les causes que foren, l’ARRENDATARI no podrà reclamar danys i perjudicis per retards al lliurament del vehicle, anul·lació del lloguer o immobilització per causa de reparacions efectuades durant el període de lloguer. L’ARRENDADOR no té l’obligació de substituir el vehicle afectat ni serà responsable en cas de lesions corporals o danys materials ocasionats per defecte de construcció o reparacions anteriors.
 • En cas que l’ARRENDATARI no comuniqui a l’ARRENDADOR en un termini de 12 hores qualsevol tipus d’accident o avaria que pugui sofrir el vehicle llogat, serà l’únic responsable dels danys i perjudicis en que hagi pogut incórrer.
 • El mal ús mecànic del vehicle una vegada provat aquest per un Pèrit competent, donarà lloc a què l’ARRENDADOR iniciï els procediments Judicials y Extra Judicials en reclamació dels danys ocasionats al VEHICLE  o a tercers, directament contra l’ARRENDATARI.
 • El carburant és a compte de l’ARRENDATARI. L’ARRENDADOR lliura el vehicle amb el dipòsit ple, i l’ARRENDATARI ha de tornar-lo ple. L’ARRENDATARI  ha de tenir en compte en tot moment els consells del fabricant per al manteniment del vehicle, essent a càrrec de l’ARRENDATARI les despeses d’aquest manteniment.
 • Queden exempts de l’assegurança els danys ocasionats al vehicle per infraccions del Codi de Circulació i de les Ordenances Municipals. L’ARRENDATARI pagarà les sancions que li puguin imposar les Autoritats competents, per les infraccions anteriorment citades.
 • El servei del vehicle de substitució, quan al contracte de lloguer s’inclogui, només s’estén als casos de reparacions en garantia o pel servei de manteniment periòdic.
 • Que el sistema de subjecció de menors no es trobi entre els accessoris que obligatòriament ha de tenir el vehicle en funció de l’establert al Reglament General de vehicles, pel que no es deriva cap responsabilitat a l’ARRENDADOR pel simple fet de tenir-lo instal·lat o no , com a màxim, com és el cas, si es tracta d’un element desmuntable.
 • Totes les qüestions que se suscitin entre ARRENDADOR i ARRENDATARI com a conseqüència del present Contracte, les parts amb renúncies del seu propi fur es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats y Tribunals de Sabadell.
 • L’ARRENDATARI, declara llegides les anteriors clàusules i estant conforme amb elles, les signa.

Preu reparació danys:

Quadre de danys i cops (18Kb)
Quadre de danys i franquicies (16Kb)
Protocol Franquicies 2009 (16Kb)

AINACAR - Tel.: 902-022-001 - Email: Horari: Dill a Div 8h - 19h Dis 9h - 13h LLoguer de vehicles industrials